مرکز آموزش و مشاوره روانشناختی

انـتـخــاب

  • ورود

آغاز ثبت نام دوره های عملی پایه (دوم)

این دوره ها  توسط سوپروایزران مورد تأیید مؤسسه واقعیت درمانی برگزار می شود. (ضمناً اسامی و رزومه سوپروایزران دوره های عملی در همین سایت جهت آشنایی و معرفی درج شده است.)

چهت ثبت نام در دوره مورد نظر خود، به قسمت تقویم دوره های آموزشی سایت مراجعه کنید.

 

خانم شاطری

 ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

 ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

 ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

 ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

آقای مهدی حاجی اسماعیلی/ خانم مهشید کارخانه چی/آقای مهدی مناف زاده

۱۳۹۴/۱۱/۱

۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۱۳۹۴/۱۱/۲۹

۱۳۹۴/۱۲/۱۳

آقای سید علی قاسمی/آقای مهدی فدایی/خانم فاطمه معین

۱۳۹۴/۱۱/۰۲

۱۳۹۴/۱۱/۲۳

۱۳۹۴/۱۱/۳۰

۱۳۹۴/۱۲/۲۱

آقای حسن ملکیان/ آقای سید علی قاسمی

 ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

 ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

 ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

 ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

آقای مهدی حاجی اسماعیلی/ خانم مهشید کارخانه چی/آقای مهدی مناف زاده (مدرسه)

 ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

 ۱۳۹۴/۱۱/۲۲

 ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

 ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

آقای مهدی حاجی اسماعیلی/ خانم مهشید کارخانه چی/آقای مهدی مناف زاده (مدرسه)

 ۱۳۹۴/۱۱/۰۹

 ۱۳۹۴/۱۱/۲۳

 ۱۳۹۴/۱۲/۰۷

 ۱۳۹۴/۱۲/۲۱

آقای علی یعقوبی/خانم افسون احمدی (مدرسه)

۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۱۳۹۴/۱۱/۶

۱۳۹۴/۱۲/۲۰

۱۳۹۵/۰۱/۱۹

 آقای حسن ملکیان/ خانم مونا ملکیان

۱۳۹۵/۰۱/۱۹

۱۳۹۵/۰۲/۰۲

۱۳۹۵/۰۲/۱۶

۱۳۹۵/۰۲/۲۸