مرکز آموزش و مشاوره روانشناختی

انـتـخــاب

  • ورود

آغاز ثبت نام دوره های عملی پایه (دوم)

این دوره ها  توسط سوپروایزران مورد تأیید مؤسسه واقعیت درمانی برگزار می شود. (ضمناً اسامی و رزومه سوپروایزران دوره های عملی در همین سایت جهت آشنایی و معرفی درج شده است.)

چهت ثبت نام در دوره مورد نظر خود، به قسمت دوره های آموزشی سایت مراجعه کنید.

 

خانم لیلا شاطری

۱۳۹۴/۰۸/۲۹

۱۳۹۴/۰۹/۱۳

۱۳۹۴/۰۹/۲۷

۱۳۹۴/۱۰/۰۴

۱۳۹۴/۱۰/۱۸

خانم نوشین حکیمی (تهران)

۱۳۹۴/۰۵/۱۷

۱۳۹۴/۰۵/۳۱

۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۱۳۹۴/۰۶/۲۸

۱۳۹۴/۰۷/۱۱

آقای سید علی قاسمی/آقای مهدی فدایی/خانم فاطمه معین

۱۳۹۴/۰۵/۰۹

۱۳۹۴/۰۵/۱۶

۱۳۹۴/۰۵/۳۰

۱۳۹۴/۰۶/۱۳

۱۳۹۴/۰۶/۲۰

آقای حسن ملکیان/ خانم مونا ملکیان(ساری)

 ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

 ۱۳۹۴/۰۷/۱۰  ۱۳۹۴/۰۷/۲۳  ۱۳۹۴/۰۷/۲۴

 

آقای مهدی حاجی اسماعیلی/ خانم مهشید کارخانه چی/آقای مهدی مناف زاده

 ۱۳۹۴/۰۶/۱۲  ۱۳۹۴/۰۶/۲۶  ۱۳۹۴/۰۷/۰۹  ۱۳۹۴/۰۷/۲۳  ۱۳۹۴/۰۸/۰۷
 آقای علی یعقوبی/ خانم افسون احمدی (مدرسه)  ۱۳۹۴/۰۶/۱۲  ۱۳۹۴/۰۶/۱۹  ۱۳۹۴/۰۶/۲۶  ۱۳۹۴/۰۷/۰۹  ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

خانم منیره کردلو

۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۱۳۹۴/۰۸/۱۰

۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۱۳۹۴/۰۹/۰۸

خانم دکتر عاطفه سلطانی فر /خانم دکتر زهرا خوشنویسان (مشهد) 

۱۳۹۴/۰۶/۰۵

۱۳۹۴/۰۶/۰۶

۱۳۹۴/۰۶/۱۲

۱۳۹۴/۰۶/۱۳

 
masaj salonu
hack forum r57shell c99 shell r57 Hacking masaj salonu