نیاز به عشق و احساس تعلق در تئوری انتخاب
 • عشق و احساسی تعلق
 • دوست داشته شدن
 • مورد محبت واقع شدن
 • مهرورزی
 • دوستی
 • تعلقات اجتماعی
 • شراکت
 • رفاه
 • همکاری
 نیاز به قدرت و پیشرفت در تئوری انتخاب
 • قدرت وپیشرفت
 • تشخیص
 • موفقیت
 • دست آورد
 • مهارت
 • توانمندی
 • نفوذ
 نیاز به تفریح در تئوری انتخاب
 • تفریح
 • لذت
 • شوخی
 • بازی
 • خنده
 • یادگیری
 • تغییر و جابجایی
 نیاز به بقا و زنده ماندن در تئوری انتخاب
 • بقا و زنده ماندن
 • سلامت
 • آرامش
 • فعالیت جنسی
 • غذا
 • مسکن
 • پوشاک
 • گرماو محافظت
 نیاز به آزادی در تئوری انتخاب
 • آزادی
 • انتخاب داشتن
 • استقلال
 • خود مختاری
 • آزادی از قیود
 • آزادی برای انجام دادن